Bộ truyền thông PLC tích hợp Ethernet – Ewon COSY+ EtherNet

17,727,000